اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله : مشتری به چه كسی وفادار است؟

فروش اخلاقی

با دانلود : اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله : مشتری به چه كسی وفادار است؟ در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله : مشتری به چه كسی وفادار است؟ را از طریق جعبه زیر …

مشاهده بیشتر »

سیستم های مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی : رویکرد اکولوژی جمعیت

سیستم های مدیریت کارمند

با دانلود : سیستم های مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی : رویکرد اکولوژی جمعیت در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل سیستم های مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی : رویکرد اکولوژی جمعیت را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید سیستم های مدیریت کارمند و بافتهای …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

با دانلود : پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه فاصله قدرت

پرسشنامه فاصله قدرت

با دانلود : پرسشنامه فاصله قدرت در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه فاصله قدرت را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه فاصله قدرت این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد و دارای 27 سوال می باشد که ابعاد متغیر فاصله قدرت را …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

با دانلود : پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی             این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی

با دانلود : پرسشنامه هوش معنوی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه هوش معنوی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه هوش معنوی             این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که پایایی آن در منبع اصلی …

مشاهده بیشتر »

ریسك‌ های تشخیص داده شده و انتخاب‌ ها در تصمیم‌ های كارآفرینانه بنگاه های جدید

ریسك‌

با دانلود : ریسك‌ های تشخیص داده شده و انتخاب‌ ها در تصمیم‌ های كارآفرینانه بنگاه های جدید در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل ریسك‌ های تشخیص داده شده و انتخاب‌ ها در تصمیم‌ های كارآفرینانه بنگاه های جدید را از طریق جعبه زیر دانلود یا …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارکنان

با دانلود : پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان             این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که هشت بعد …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه سنجش سیستم مدیریت استعداد

پرسشنامه مدیریت استعداد

با دانلود : پرسشنامه سنجش سیستم مدیریت استعداد در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه سنجش سیستم مدیریت استعداد را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه سنجش سیستم مدیریت استعداد             این پرسشنامه حاوی 28 سوال می باشد که …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه انگیزش سازمانی

پرسشنامه انگیزش شغلی

با دانلود : پرسشنامه انگیزش سازمانی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه انگیزش سازمانی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه انگیزش سازمانی این پرسشنامه در یکی از تحقیقات داخلی (پایان نامه کارشناسی ارشد) مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه پیش رو …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی

با دانلود : پرسشنامه یادگیری سازمانی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه یادگیری سازمانی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه یادگیری سازمانی             این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پایان نامه کارشناسی …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه بومی ظرفیت جذب دانش

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش

با دانلود : پرسشنامه بومی ظرفیت جذب دانش در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه بومی ظرفیت جذب دانش را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه بومی ظرفیت جذب دانش               این پرسشنامه مطابق شرایط کشور ایران طراحی …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

با دانلود : پرسشنامه مدیریت دانش در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه مدیریت دانش را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه مدیریت دانش             این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که روایی و پایایی آن تایید …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه خودشکوفایی

پرسشنامه خود شکوفایی

با دانلود : پرسشنامه خودشکوفایی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه خودشکوفایی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه خودشکوفایی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. پرسشنامه پیش رو دارای 25 …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه چابکی سازمانی

پرسشنامه چابکی سازمانی

با دانلود : پرسشنامه چابکی سازمانی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه چابکی سازمانی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه چابکی سازمانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف استفاده شده و بنابراین پایایی و روایی آن …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه جو سازمانی

با دانلود : پرسشنامه جو سازمانی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه جو سازمانی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه جو سازمانی             این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که هفت بعد زیر را با …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه سکوت سازمانی

پرسشنامه سکوت سازمانی

با دانلود : پرسشنامه سکوت سازمانی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه سکوت سازمانی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه سکوت سازمانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی اورگان و کانوسکی

پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی

با دانلود : پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی اورگان و کانوسکی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی اورگان و کانوسکی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی اورگان و کانوسکی               …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

پرسشنامه فرسودگی شغلی

با دانلود : پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که برای سنجش فرسودگی شغلی در بین کارکنان به …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

با دانلود : پرسشنامه گرایش به بوروکراسی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه گرایش به بوروکراسی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه گرایش به بوروکراسی این پرسشنامه میزان تمایل شما به ساختار بوروکراسی را مورد ارزیابی قرار می دهد. لطفا پس …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه رهبری معنوی دانشگاه (فرای و همکاران، 2005)

پرسشنامه رهبری معنوی

با دانلود : پرسشنامه رهبری معنوی دانشگاه (فرای و همکاران، 2005) در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه رهبری معنوی دانشگاه (فرای و همکاران، 2005) را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه رهبری معنوی دانشگاه (فرای و همکاران، 2005)         …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه استرس شغلی اویانگ

استرس شغلی

با دانلود : پرسشنامه استرس شغلی اویانگ در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه استرس شغلی اویانگ را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه استرس شغلی اویانگ این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال ۲۰۰۹ توسط اویانگ طراحی شده است. …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک

پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک

با دانلود : پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک             این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در در یکی از پایان …

مشاهده بیشتر »

استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟

مدیریت دانش

با دانلود : استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟ در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟ را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟               این مقاله در …

مشاهده بیشتر »

سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای

سازمان حوزه میان رشته ای یادگیری

با دانلود : سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای   …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه هویت سازمانی مایل و اسفورش

پرسشنامه هویت سازمانی

با دانلود : پرسشنامه هویت سازمانی مایل و اسفورش در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه هویت سازمانی مایل و اسفورش را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه هویت سازمانی مایل و اسفورش           این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه بکارگیری مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

با دانلود : پرسشنامه بکارگیری مدیریت دانش در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه بکارگیری مدیریت دانش را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه بکارگیری مدیریت دانش             این پرسشنامه مربوط به یک پایان نامه در سطح کارشناسی …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی

با دانلود : پرسشنامه هوش هیجانی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه هوش هیجانی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه هوش هیجانی               پرسشنامه هوش هیجانی دارای 28 سوال و متعلق به برادبری و گریوز …

مشاهده بیشتر »

پرسشنامه استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه استرس شغلی

با دانلود : پرسشنامه استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پرسشنامه استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پرسشنامه استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه‌ حاضر با هدف بررسی رابطه استرس …

مشاهده بیشتر »

تعادل کار زندگی: شما آن را چگونه معنی می کنید؟

تعادل کار زندگی

با دانلود : تعادل کار زندگی: شما آن را چگونه معنی می کنید؟ در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل تعادل کار زندگی: شما آن را چگونه معنی می کنید؟ را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید تعادل کار زندگی: شما آن را چگونه معنی …

مشاهده بیشتر »