علائم و معانی نشانه ها

علائم و معانی نشانه ها

علائم و نشانه ها,شناخت آثار,جوغن,جوغن شناسی,رمز گشایی علائم,دفینه یابی

توضیحات بیشتر / خرید

علائم و معانی نشانه ها

علائم و معانی نشانه ها

ﻓﮭرﺳت ﻣطﺎﻟب
1 – طﺎووس
2 – ﻣﺎھﯽ
3 – ﺗﺑر
4 – ﻗﯾﭼﯽ
5 – ﺗﻣﺳﺎح
6 – ﺳﮓ
7 – اﻻغ
8 – ﮐﺎﺳﮫ ھﻔت ﺗﺎﯾﯽ
9 – ﺟﻐد
10 – ﺳﻧﮓ دورﺑﯾن
11 – ﮔوزن
12 – ﻓﯾل
13 – اژدھﺎ
14 – زن ﻟﺧت
15 – ﮔل آﻓﺗﺎﺑﮕردان
16 – ﻣوش
17 – روﺑﺎه
18 – ﻟوزی
19 – ﺧرﭼﻧﮓ
20 – زﻧﺟﯾر ﯾﺎ ﺣﻠﻘﮫ
21 – ﻣرغ
22 – ﺣﻠزون
23 – ﭘﻧﺟﮫ
24 – ﻣﺎرﻣوﻟﮏ
25 – ﺑز ﮐوھﯽ
26 – ﭘرواﻧﮫ
27 – ﮐﺷﺗﯽ
28 – ﺧرس
29 – ﻣرﺑﻊ
30 – داﯾره
31 – ﺻﻠﯾب
32 – ﻣﺛﺑت
33 – ﺳﮫ ﺧط ﻣﺳﺎوی
34 – ددد
35 – اﻟف ﺳﮫ ﺧط
36 – ﺳﻧﮓ…

دریافت پشتیبانی برای این فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *