پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

توضیحات بیشتر / خرید

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

این پرسشنامه توسط محمدیزاده و احمدآبادی )7831( برای سنجش خطرپذیری در نوجوانان ایرانی تدوین یافته است. تعداد 83سؤال پرسشنامه برای سنجش رفتارهای پرخطر از قبیل رانندگی )6 سؤال(، خشونت )5 سؤال(، سیگار کشیدن )5 سؤال(، مصرف موادمخدر )3 سوال(، مصرف الکل )6 سؤال(، رابطه با رفتار جنسی و گرایش به جنس مخالف )3 سؤال(، بکار برده میشود. پاسخگویان موافقت یا مخالفت خود را با این سؤاالت در یک مقیاس پنج گزینهای از کامالً مخالف )نمره 7(، تا کامالً موافق )نمره 5( مطرح…

دریافت پشتیبانی برای این فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *