ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻀﺎﯼ ﺭﻡ ﮔﻮﺷﯽ

ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻀﺎﯼ ﺭﻡ ﮔﻮﺷﯽ

توضیحات بیشتر / خرید

ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻀﺎﯼ ﺭﻡ ﮔﻮﺷﯽ

ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻀﺎﯼ ﺭﻡ ﮔﻮﺷﯽ

* ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺭﻡ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ !
* ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﺍﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﺭﻧﺨﻮﺭ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺣﺬﻑ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ، ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ،…

دریافت پشتیبانی برای این فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *